Juridische En Maatschappelijke Context

Regelgeving en overheidsdocumenten

Amber Miniscloux
1. Wet tot aanvulling van de wet van 4 augustus 1996 betreffende het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk wat de preventie van psychosociale risico’s op het werk betreft, waaronder inzonderheid geweld, pesterijen en ongewenst seksueel gedrag op het werk. (4 augustus 1996). Belgisch Staatsblad, 84434 – 84440.

2. Decreet houdende instemming met het Verdrag van de Raad van Europa inzake het voorkomen en bestrijden van geweld tegen vrouwen en huiselijke geweld, ondertekend in Istanboel op 11 mei 2011. (6 mei 2014). Belgisch Staatsblad, 44189.

3. Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende aanwijzing van de leden van de Bemiddelingsraad ingesteld bij artikel 12 van het decreet van 21 november 2013 tot organisatie van verschillende schoolstelsels ter bevordering van het welzijn van jongeren op school, schoolherinschakkeling, preventie van geweld op school en begeleiding van studieoriëntatie. (28 Oktober 2015). Belgische Staatsblad, 69050 – 69051.

Axelle Lescrauwaet

1. Besluit van 9 juli 2017 van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 30 januari 2015 houdende de vaststelling van de wijze van communicatie in het kader van het bestuurlijk toezicht op de lokale overheid, de provincieoverheid en de intergemeentelijke overheid, wat betreft de hulpverleningszones (14 juli 2017). Belgisch staatsblad, 78178-78284.

2. Ministerieel besluit van 6 juni 2015 tot goedkeuring van het refertedossier van de onderwijseenheid "Taal XX - UE 6 S - tussenniveau - interactieve strategieën van de mondelinge communicatie" (code 73XX26U21D2) gerangschikt op het niveau van het hoger secundair doorstromingsonderwijs van het onderwijs voor sociale promotie van stelsel 1 (9 juni 2015). Belgisch Staatsblad, 44416-44576.

3. Besluit van 19 april 2013 van de Vlaamse Regering houdende de vaststelling van de wijze van communicatie in het kader van het bestuurlijk toezicht op de intergemeentelijke samenwerkingsverbanden. (31 mei 2013). Belgisch staatsblad, 34858-35116.

4. Besluit van 5 april 2016 van het afdelingshoofd tot wijziging van het besluit van het afdelingshoofd van 14 april 2015 tot delegatie van sommige bevoegdheden aan personeelsleden van de afdeling Organisatiebeleid, Financiën en Communicatie. (13 april 2016). Vlaamse Codex. 66321-66335.

Fie Ledegen
1. Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het koninklijk beslit van 15 maart 1968 houdende algemeen reglement op de technische eisen waaraan de auto’s, hun aanhangwagens, hun onderdelen en hun veiligheidstoebehoren moeten voldoen en het koninklijk besluit van 23 december 1994 tot vaststelling van erkenningsvoorwaarden en de regeling van de administratieve controle van de instellingen belast met de controle van de in het verkeer gebrachte voertuigen. (20 januari 2017). Belgisch staatsblad.

2. Besluit van de Vlaamse Regering tot erkenning van de beroepskwalificatie zorgkundige. (8 juli 2016). Belgisch staatsblad.

3. Besluit van de Vlaamse Regering tot erkenning van de beroepskwalificatie fitnessbegeleider. (25 maart 2016). Belgisch staatsblad.

4. Besluit van de administrateur-generaal van de Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij (OVAM) tot het vaststellen van gronden gelegen in Beringen als site ‘particuliere gronden met historische activiteiten in Beringen’. (20 november 2017). Belgisch staatsblad.

5. Decreet inzake maatregelen ter verlaging van de kosen voor de aanleg van elektronische-communicatienetwerken met hoge snelheid en tot wijziging van diverse decreten. (10 november 2017). Belgisch staatsblad.

Flore Tousseyn
1. Wet van 2 oktober 2017 tot regeling van de private en bijzondere veiligheid (31 oktober 2017). Federale overheidsdienst binnenlandse zaken, 1-52.

2. Decreet van 22 november 2013 tot Wet houdende instemming met de Wijzigingen van het Statuut van Rome van het Internationaal Strafhof betreffende de misdaad van <agressie>, aangenomen te Kampala op 11 juni 2010 tijdens de Herzieningsconferentie van het Statuut van Rome (1) (3 maart 2014). Federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking, 1.

3. Protocolakkoord van 15 mei 2012 tussen de Federale Regering en de overheden bedoeld in de artikelen 128, 130 en 135 van de Grondwet betreffende de implementatie van een jaarlijkse monitoring van de overheidsuitgaven op het vlak van illegale <drugs>, tabak, alcohol en psychoactieve medicatie (31 augustus 2012). Federaal agentschap voor de veiligheid van de voedselketen, 4-19

4. Decreet van 31 maart 2014 betreffende het centrum voor de gezonde ontwikkeling van kinderen en jongeren (1) (23 juli 2014). Ministerie van de duitstalige gemeenschap, 14-113
Besluit op 8 november 2013 van de Vlaamse Regering houdende de organisatie van pleegzorg (14 januari 2014). Vlaamse overheid, 20-113

Leen Decroos
1. Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de Meldpunten Geweld, Misbruik en
Kindermishandeling (22 januari 2016). Belgisch Staatsblad, 8556- 8854.

2. Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 30 maart 2001 tot regeling van
de rechtspositie van het personeel van de politiediensten betreffende het geweld tegen
politiepersoneelsleden (3 februari 2014). Belgisch Staatsblad, 13822- 13990.

3. Ordonnantie houdende instemming met: het Verdrag van de Raad van Europa ter
voorkoming en bestrijding van geweld tegen vrouwen en huiselijk geweld, opgemaakt in
Istanboel op 11 mei 2011 (19 maart 2015). Belgisch Staatsblad, 18684-18856.

4. Decreet tot organisatie van verschillende schoolstelsels ter bevordering van het welzijn van
jongeren op school, schoolherinschakeling, preventie van geweld op school en begeleiding
van studieoriëntatie (21 november 2013). Belgisch Staatsblad, 28682-28992.

5. Wet betreffende de bescherming tegen geweld, pesterijen en ongewenst seksueel gedrag op
het werk (11 juni 2002). Belgisch Staatsblad, 28500-28592.

Tony Oliveira
1) Besluit van de administrateur-generaal tot benoeming van de leden van de erkenningscommissie voor artsen-specialisten met de bijzondere beroepstitel van psychiatrie.

2) Besluit van de Vlaamse Regering tot vaststelling van de procedures voor de gezondheidszorgvoorzieningen. Gelet op de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen.

3) Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de integrale jeugdhulp. Gelet op de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen

Jade Delmeiren
1. Besluit van de Vlaamse Regering tot vaststelling van de wijze van communicatie in het kader van het bestuurlijk toezicht op de besturen van de eredienst. Gelet op de Bijzondere Wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen, Gelet op het decreet van 7 mei 2004 betreffende de materiële organisatie en werking van de erkende erediensten (13 mei 2016).Belgisch Staatsblad.

2.Besluit van de Vlaamse Regering houdende de vaststelling van de wijze van communicatie in het kader van het bestuurlijk toezicht op de lokale overheid, de provincieoverheid en de intergemeentelijke overheid. Gelet op decreet van 6 juli 2001 (30 januari 2015).Vlaamse Overheid.

3.Wet tot wijziging van de wet van 30 november 1998 houdende regeling van de inlichtingen- en veiligheidsdienst en van artikel 259bis van het Strafwetboek (30 maart 2017). Federale Overheidsdienst Justitie.

Chloé Terry
1. Wet van 26 november 2011 tot wijziging en aanvulling van het Strafwetboek teneinde het
misbruik van de zwakke toestand van personen strafbaar te stellen, en de strafrechtelijke
bescherming van kwetsbare personen tegen mishandeling uit te breiden (1) (23 januari
2012). Belgisch Staatsblad, 2011009809.

2. Wet van 24 februari 2014 tot aanvulling van de wet van 4 augustus 1996 betreffende het
welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk wat de preventie van
psychosociale risico's op het werk betreft, waaronder inzonderheid <geweld>, pesterijen en
ongewenst seksueel gedrag op het werk (1) (28 april 2014). Belgisch Staatsblad,
2014202136.

Mayte Delecluyse
1. Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de Meldpunten Geweld, Misbruik en
Kindermishandeling (22 januari 2016). Belgisch Staatsblad, 8556- 8854.

2. 29/11/2013 Decreet houdende instemming met het verdrag van de Raad van Europa inzake
het voorkomen en bestrijden van geweld tegen vrouwen en huiselijk geweld en het
aanhangsel, opgemaakt in Istanboel op 11 mei 2011 en ondertekend in Straatsburg op 11
september 2012 (B.S.17/01/2014)

3. 31/01/2014 Besluit van de Vlaamse Regering tot erkenning van de beroepskwalificatie
personal trainer (B.S.07/04/2014)

Lukas Terryn
1. Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende aanwijzing van de leden van de Bemiddelingsraad ingesteld bij artikel 12 van het decreet van 21 november 2013 tot organisatie van verschillende schoolstelsels ter bevordering van het welzijn van jongeren op school, schoolherinschakkeling, preventie van geweld op school en begeleiding van studieoriëntatie. (28 Oktober 2015). Belgische Staatsblad, 69050 – 69051.

2. Decreet van 22 november 2013 tot Wet houdende instemming met de Wijzigingen van het Statuut van Rome van het Internationaal Strafhof betreffende de misdaad van <agressie>, aangenomen te Kampala op 11 juni 2010 tijdens de Herzieningsconferentie van het Statuut van Rome (1) (3 maart 2014). Federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking,

3. Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de Meldpunten Geweld, Misbruik en
Kindermishandeling (22 januari 2016). Belgisch Staatsblad, 8556- 8854.

Zeno Ubachs
1. Ministerieel besluit houdende goedkeuring van het door de Psychologencommissie vastgestelde bedrag van de administratiekosten en van de bijdrage in de kosten voor het bijhouden van de lijst van de psychologen (6 december 2017). Belgisch Staatsblad, 2017041011

2. Decreet houdende de normen voor de Vlaamse overheid (17 juni 2016). Vlaamse Codex, 43925

3. Besluit van de Vlaamse Regering tot vaststelling van de wijze van communicatie in het kader van het bestuurlijk toezicht op de besturen van de eredienst (13 mei 2016). Vlaamse Codex, 40176